Dear Participant,

The Web Based Online Community Engagement Survey serves as a feedback mechanism. Your participation is critical, as the findings will provide basis in developing plans and programs to improve police services in PRO CALABARZON.

The research would be fully dependent on the information you provide; hence, we ask you to answer all the questions as frankly and honestly as possible. We assure you that all information will be treated with utmost confidentiality.

Thank you for your cooperation.

Please click Here to begin the survey.

Sa mga kalahok,

Ang 'Web Based Online Community Engagement Survey" ay nagsisilbing sukatan ng pagtugon ng komunidad. Ang inyong pakikilahok/partisipasyon ay lubhang mahalaga sapagkat ang resulta nito ay magsisilbing batayan sa pagtataguyod ng mga plano at programa para sa higit na ikaaayos ng serbisyong pampulisya sa PRO CALABARZON.

Ang pagsisiyasat ay lubusang nakasalalay sa mga impormasyon na inyong ibibigay; gayon pa man, iminumungkahi namin sa inyo na sagutin ang lahat ng mga katanungan ng diretso at matapat hanggat maaari. Sinisiguro namin sa inyo na ang lahat ng impormasyon ay pakikitunguhan ng hustong pag-iingat at hindi makalalabas kanino man.

Marami pong salamat sa inyong pakikiisa.

Maaring "i-klik" Dito upang simulan ang pagsagot.